:: નવી દૄષ્ટિનું તેજ : :

NEW VISION FOR VISUALLY CHALLENGED EXHIBITION 2020

NEW VISION FOR VISUALLY challenged EXHIBITION 2020

Shri Krishnakumarsinhji School & Home For The Blind (KKBS) and National Association for The Blind Bhavnagar Branch jointly organized World Disabled Day and to bring out the hidden talent in visually challenged children a special exhibition named “Navi Drashti nu tej” will be arranged online on 3/12/2020 from 9.00 morning. It is requested that to the people to join online to observe and find the talent of visually challenged children.

Each and every novel information of Internet available at the tip of the finger will become light of eyes for visually challenged children. It is requested that support may be provided in such a way that hidden talent of visually challenged children reaches to every person of society. For the purpose, it is requested that the program “ Navi Drashti nu tej” may be given wide publicity and watched at all the social sites like Whatsapp, Facebook, Instagram, youtube. Do watch the program “ Navi Drashti nu tej” to see the art and talent of visually challenged people.

નવી દૃષ્ટિનું તેજ વિશિષ્ટ પ્રદર્શન 2020ના પ્રશ્નાવલી મા ભાગ લેવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHO3cYgUuoSIsoFIwxhp6qlBSC1W3SDLMdwfubORiwsvH3wA/viewform?usp=sf_link

  • 0278-2511718
    0278-2423917
  • Shri Krishnakumarsinhji Andh Udhyog Shala, Nr. New Filter, Vidhyanagar-Bhavnagar
  • Mon–Fri: 10:30 AM–6:10 PM
    Sat: 9:00 AM to 1:00 PM
    Sunday: Closed